Ochrana osobných údajov

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov a pri ich získavaní a spracovávaní dodržiavame nasledovné právne predpisy: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní internetového obchodu kominyzop.sk, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné a kedykoľvek máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. V prípade, že by ste chceli vymazať Vaše údaje z našej databázy, vyhovieme Vám na základe Vašej písomnej žiadosti prostredníctvom e-mailu. Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Pred nakupovaním je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Vaše osobné údaje budu použité iba na: a) vybavenie Vašej objednávky, teda k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu kominyzop.sk medzi Vami ako zákazníkom a spoločnosťou ZOP plus, s.r.o., pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke kominyzop.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba b) marketingové účely, ak ste nám na tieto účely dali samostatný súhlas

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (napr. doručovateľské služby – adresa a telefónne číslo). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vaše konkrétnej objednávky.

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Konfigurácia zostavy
Ponuka Vytvorené #
Nemáte uložené žiadne ponuky