O komínoch

Komín je zvislá stavba (či konštrukcia) slúžiaca na odvod spalín od spotrebiča do ovzdušia. Pre ďalšie informácie o komínoch ZOP kliknite na tento odkaz...

História

Najstarším zariadením na odvod dymu von z domu bol tzv. dymník odvádzajúci dymu do podkrovného priestoru. Okolo 15. storočia sa objavujú komíny siahajúce až nad samotnú strechu a odvádzajúce tak dym úplne mimo dom. Prvé komíny boli drevené či hlinito-drevené, v priebehu 17. a 18. storočia sa hlavne pod tlakom protipožiarnych predpisov prechádzalo na komíny murované. Ich prieduchy už boli zvedené až k zemi a využívali tak na odvod dymu umelý ťah.
Funkcie komína

Komín je v najväčšej miere využívaný na odvod spalín z objektov. Napájajú sa teda naň kachle, pece, krby alebo kotle, u ktorých funguje ako jednoduché vzduchové čerpadlo. Horúce spaliny v komíne majú nižšiu hustotu než vzduch okolo, stúpajú preto komínom hore a na ich miesto je nasávaný čerstvý vzduch. Tlaku, ktorý ženie vzduch komínom, sa hovorí ťah komína. Ten je závislý výške komína a pomere vnútorného priemeru k objemu spalín. Preto sú v priemyselných prevádzkach stavané vysoké komíny.

Zvislý otvor v komíne sa nazýva prieduch a vodorovný otvor (napájanie dymovodov z kotla, pece a pod.) sa nazýva sopúch. Každý komín musí mať vymetací a vyberací otvor, pri novších typoch (plynové kúrenie) aj otvor na odvod kondenzátu. Komín môže slúžiť aj ako súčasť ventilácie budovy. Vtedy je ťah vyvolávaný vzduchom ohriatym vo vnútri budovy.

Ak nie je možné stavať vysoký komín, alebo má komín odvádzať studené plyny, sú montované zariadenia pre umelý ťah. Príkladom môže byť generátor komínového ťahu.

Hlavné časti komínového telesa

Komínový plášť je vonkajšia vrstva komína, ktorá má ochrannú funkciu. Komínový prieduch je v priereze prevažne okrúhla dutina v komíne, ktorá slúži k odovzdávaniu plynných spalín do ovzdušia. Dymovod je pevné pripojenie výstupu spalín zo spotrebiča s komínom. Miesto zapojenia dymovodu do plášťa komína sa volá sopúch. Vyberací otvor slúži k vyberaniu tuhých častí spalín. Vymetací otvor slúži k čisteniu prieduchov. Hlava komína je ukončenie komína nad strechou objektu a komínový nadstavec je tenkostenný prvok, ktorý predlžuje účinnú výšku komína nad jeho hlavou.


Údržba a revízia komínov

K rekonštrukciám a opravám komínov by sa malo pristupovať priebežne nielen kvôli bezpečnosti a dodržaniu platných noriem, ale aj z dôvodu technického pokroku. V súčasnosti sú k dispozícii systémy, ktoré zohľadňujú rôznorodosť súčasných spotrebičov i palív.

Bezpečnosť komínov na území Slovenska upravuje Vyhláška č. 401/2007 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti v septembri roku 2007. Tá ukladá fyzickým aj právnickým osobám povinnosť udržiavať komín v dobrom technickom stave a taktiež musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. Kontroly sa týkajú aj chát a chalúp. Lehoty čistenia a kontroly komína závisia od tepelného výkonu spotrebiča a druhu paliva.


Zaujímavosti

Najvyšší komín v Európe je v Slovinsku ako súčasť tepelnej elektrárne Trbovlje a meria 360 m. Najvyšší komín na svete je súčasťou tepelnej elektrárne Ekibastuz GRES-2 v Kazachstane, ktorý je vysoký 419,7 metrov. Najvyšší komín na Slovensku je komín elektrárne Nováky, vysoký 300 m.


Správny výber komínového systému je zárukou ochrany vášho zdravia, života a majetku. Pri výbere komína je nutné zamerať sa nie len na cenu komína, ale hlavne na vlastnosti komína ako sú kvalita, presnosť, tesnosť a odolnosť.
Konfigurácia zostavy
Ponuka Vytvorené #
Nemáte uložené žiadne ponuky