Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup na internetovej stránke www.kominyzop.sk.

Predávajúcim je spoločnosť ZOP plus, s.r.o., Nám.Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany, IČO: 36730416, DIČ 2022311973, IČ DPH: SK2022311973. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 19340/N. Kontaktné údaje: telefón 038/54 24 502, fax 038/5423254, mobil: 0915 731 753, e-mail: zop@zopkrby.sk. Číslo účtu: 4004658342/7500 ČSOB, a.s..

Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.kominyzop.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.


Objednanie

Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od kupujúceho. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.kominyzop.sk sú záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


Storno objednávky

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: zop@zopkrby.sk, na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.


Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 663,87,- EUR žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.


Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.


Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.kominyzop.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.


Platobné podmienky

Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom preddavkovej faktúry alebo dobierky.


Vrátenie tovaru

Pokiaľ nie je kupujúci spokojný so zakúpeným tovarom, môže nám ho vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky na našu adresu. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý, kompletný, na náklady kupujúceho. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. Cena za tovar bude vrátená späť kupujúcemu po skontrolovaní vráteného tovaru.


Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom na zop@zopkrby.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.


Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje , že osobné údaje , ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.10.2011.


PODMIENKY VSTUPU

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti ZOP plus, s.r.o.


Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky spoločnosti ZOP plus, s.r.o. ich používa na vlastné riziko a spoločnosť ZOP plus, s.r.o.., nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.kominyzop.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok kominyzop.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok kominyzop.sk. Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach kominyzop.sk sú pre spoločnosť ZOP plus, s.r.o., nezáväzné.


Autorské práva a šírenie obsahu stránok kominyzop.sk

Autorské práva k stránkam kominyzop.sk sú majetkom ZOP plus, s.r.o., Nám.Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany.

Obsah stránok kominyzop.sk je majetkom spoločnosti ZOP plus, s.r.o., a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje. Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok kominyzop.sk. Obsah stránok kominyzop.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.


Ochranné známky

Logo "ZOP" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem. Ostatné použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov.


Komentáre

Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam zopkrbv.sk. Nie je však schopná odpovedať na všetky jednotlivo. ZOP plus, s.r.o. , si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek. Používaním stránok kominyzop.sk užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. ZOP plus, s.r.o., si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky kominyzop.sk overil, že s ich znením súhlasí. Viac obchodné podmienky.

Tento dokument, upravujúci obchodné podmienky používania stránok www.kominyzop.sk bol naposledy aktualizovaný 21.9.2015.

Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok www.kominyzop.sk a obmedziť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.

Konfigurácia zostavy
Ponuka Vytvorené #
Nemáte uložené žiadne ponuky